W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Informacje podstawowe

Herb Powiatu    Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, wtorek, czwartek – 8.00-16.00

środa – 8.00-17.00 

piątek - 8.00-15.00

Kasa czynna w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek – 8.00-15.30

środa – 8.00-16.30 

piątek - 8.00-14.30

 

Informujemy, iż każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w Wydziale Rozwoju i Budownictwa

Dokumentację należy składać w punkcie przyjmowania korespondencji (pok. 102)

Dodatkowe informacje można uzyskać w punkcie obsługi interesanta.

 

Godziny obsługi interesantów w Wydziale Geodezji i Kartografii:

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek 11.00-16.00

środa 8.00-17.00

czwartek 11.00-16.00

piątek 8.00-15.00

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w pawilonie N (pok. 18) na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, bądź pod nr telefonu 46 854 32 16 lub e-maila: rzecznik.konsumentow@powiat-zyrardowski.pl,

Dni i godziny przyjęć interesantów:

Wtorek w godz. 8.00 - 16.00

Środa w godz. 8.00 - 16.00

 

Adres Korespondencyjny Urzędu:

Podmiot: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

Adres: 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45

 

Dane kontaktowe: 

E-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl 

Adres strony internetowej: www.powiat-zyrardowski.pl

Adres esp: /2im948lpd3/SkrytkaESP

Platforma zakupowa Powiatu Żyrardowskiego: https://powiat-zyrardowski.ezamawiajacy.pl/

 

Numery telefonów

 

Centrala telefoniczna

 

46 856 61 00

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

 wydanie, wymiana, odbiór prawa jazdy, wydanie PKK, zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 50km/h lub za przekroczenie 24 punktów karnych lub jazdę pod wpływem alkoholu oraz zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane

46 856 61 25

 rejestracja pojazdów/wymiana dowodu rejestracyjnego/wtórnik dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, wyrejestrowanie/ demontaż/ kradzież/ czasowe wycofanie/ tabliczka znamionowa/ nadanie nr VIN

46 856 61 57

 odbiór dowodu rejestracyjnego

46 856 61 53

 ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów/stacje kontroli pojazdów i diagności / transport (zezwolenia, licencje, zaświadczenia), odbiór pojazdu z parkingu

46 856 61 40

 organizacja ruchu oraz nakładanie kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, wyrejestrowania, demontaże pojazdów

46 856 61 62

 

rejestracja pojazdów osób prawnych – spółki: akcyjne, spółdzielnie, jawne, komandytowe/stowarzyszenia /fundacje KRS/jednostki skarbu Państwa

46 856 61 31

Wydział Geodezji i Kartografii

wypisy i wyrysy, mapy do celów poglądowych

46 856 61 67

ewidencja gruntów i budynków Miasta Żyrardów, obsługa geodezyjna

46 856 61 48

koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUD),

46 856 61 28

obsługa zgłoszeń geodezyjnych

46 856 61 80

 gospodarka nieruchomościami

46 856 61 55

 ewidencja gruntów i budynków Gmina Mszczonów, Gmina Wiskitki oraz obsługa rzeczoznawców

46 856 61 38

ewidencja gruntów i budynków Gmina Radziejowice i Gmina Puszcza Mariańska

46 856 61 58

mapa numeryczna

46 856 61 49

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

gospodarka nieruchomościami

46 856 61 55

Wydział Rozwoju i Budownictwa

 obsługa Miasta Żyrardowa

46 856 61 54

 obsługa Gminy Mszczonów

46 856 61 45

 obsługa Gminy Radziejowice

46 856 61 27

 obsługa Gminy Puszcza Mariańska

46 856 61 42

 obsługa Gminy Wiskitki

46 856 61 59

 Inwestycje

46 856 61 36

Wydział Ochrony Środowiska

ochrona środowiska

46 856 61 29

ochrona środowiska

46 856 61 34

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

46 856 61 33

Pełnomocnik ds. Społeczeństwa informacyjnego

Nieodpłatna Pomoc Prawna

46 856 61 69

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

46 856 61 68

Wydział  Finansowo - Księgowy

 Finansowo - Księgowy

46 856 61 61

 

KLAUZULA INFORMACYJNA STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYRARDOWIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45, w 96-300 Żyrardów, tel.: +48 46 855 37 17, adres e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych tel.: 22 350 01 40 adres poczty elektronicznej: iodo@powiat-zyrardowski.pl Inspektor to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu:

a) realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b) wykonania Umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

4. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO, dysponenci danych mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Jednocześnie wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć drogą elektroniczną na adres: iodo@powiat-zyrardowski.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Żyrardowie;

5. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom upoważnionym na podstawie zawartej Umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) lub uprawnionym pracownikom Urzędu; Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych;

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

• sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

• żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO);

• żądania przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO);

Uwaga: Prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych stosuje się, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego daną sprawę;

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019 r. poz. 553 ze zm.).

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu;

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

    

 

 

Opublikował w BIP: Maciej Ragan
Data opublikowania: 11.06.2015 01:01
Liczba wyświetleń: 422499
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.