W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Zadania i kompetencje wydziału

 1. w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska:
  1. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Starostwa,
  2. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  3. wydawanie pozwoleń emisyjnych na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  4. sporządzanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie raportów z jego wykonania,
  5. przyjmowanie zgłoszeń z instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
  6. wydawanie decyzji na wytwarzanie odpadów,
  7. wydawanie pozwoleń zintegrowanych: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów,
  8. przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne,
  9. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
  10. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli w wyniku kontroli organ stwierdzi naruszenie przepisów o ochronie środowiska,
  11. realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną;
 2. w zakresie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania oraz stwierdzanie wygaśnięcia tych zezwoleń;
 3. w zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
  1. wydawanie decyzji wyłączających z produkcji użytki rolne w przypadku zamiaru rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowanie terenu,
  2. wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych, leśnych i zdewastowanych przez nieznanych sprawców;
 4. w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 5. w zakresie ustawy Prawo wodne:
  1. wydawanie innych decyzji,
  2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;
 6. w zakresie ustawy o lasach:
  1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  2. sporządzanie, zatwierdzanie i nadzorowanie wykonywania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
  3. cechowanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  4. zmiana lasu na użytek rolny,
  5. przyznawanie środków na odnowienie lasów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych;
 7. w zakresie ustawy Prawo łowieckie:
  1. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,
  2. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych;
 8. w zakresie ustawy o ochronie przyrody:
  1. prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE,
  2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w zakresie należącym do właściwości Starosty;
 9. w zakresie ustawy o transporcie kolejowym — wydawanie decyzji na wniosek zarządcy o usunięciu drzew lub krzewów, utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatacje urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;
 10. w zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, w związku z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej:
  1. naliczanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
  2. wstrzymywanie w drodze decyzji wypłaty ekwiwalentu oraz nakazywanie zwrotu kosztów sadzonek, zwrotu kosztów planów zalesienia i pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi,
  3. wypłacanie podwyższonego o 50% ekwiwalentu;
 11. w zakresie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska — w przypadku bezpośredniego zagrożenia środowiska kierowanie wniosku do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie, należących do jego zadań i kompetencji, działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia, gdy podjęcie działań wykracza poza zadania i kompetencje Starosty;
 12. w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze:
  1. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz ich zmiany, przenoszenie na rzecz innego podmiotu, cofanie, ograniczanie jej zakresu oraz wygaszanie,
  2. zatwierdzanie w drodze decyzji projektów oraz dodatków do projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
  3. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykonywania ujęć, wykorzystania ciepła ziemi oraz wykonywania wkopów i otworów wiertniczych,
  4. zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji oraz dodatków do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej oraz geologiczno-inżynierskiej,
  5. wykonywanie nadzoru i kontroli miejsc wykonywania robót geologicznych, miejsc wydobywania kopalin, zakładów górniczych;
 13. w zakresie ustawy o odpadach:
  1. wydawanie pozwoleń na odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
  2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów;
 14. w zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym:
  1. wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego i prowadzenie ich rejestru,
  2. rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb i prowadzenie ich rejestru,
  3. wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej;
 15. w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - umieszczanie w BlP informacji z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym: powiatowe programy ochrony środowiska, raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska, programy ochrony środowiska przed hałasem, decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane;
 16. w zakresie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - rejestracja jachtów
Odpowiedzialny za treść: Maciej Ragan
Wytworzył: Michał Wojciul
Data wytworzenia: 04.12.2023
Opublikował w BIP: Michał Wojciul
Data opublikowania: 04.12.2023 15:47
Liczba wyświetleń: 14
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.