W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z eksploatacja instalacji powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie, 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

RSS

telefon: 46 856 61 34
e-mail:  wosir@powiat-zyrardowski.pl
pokój nr 204 (II piętro)

Sposób załatwienia sprawy

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem  ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów  przewidzianych  do  wytwarzania w ciągu roku;
 4. wskazanie sposobów zapobiegania  powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 5. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 6. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów;
 7. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 8. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 9. informacja o tytule prawnym do instalacji;
 10. informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz - charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 11. ocena stanu technicznego instalacji;
 12. informacja o rodzaju prowadzonej działalności;
 13. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 14. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 15. informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 16. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 17. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 18. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 19. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 20. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 21. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku nowej instalacji;
 22. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
 23. informację o tytule prawnym do instalacji;
 24. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 25. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 26. proponowane procedury  monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 27. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
 28. kserokopia umów  z odbiorcami odpadów, kserokopia zezwoleń (decyzji) dla odbiorców odpadów na gospodarowanie odpadami.

- Załączniki:

 1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 3. Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 4. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach;
 5. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  • za przestępstwa przeciwko środowisku,
  • będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858, 870 i 1135) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 7. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.

 

Miejsce składania dokumentów:
Kancelaria (pokój nr 102, I piętro), ul. Limanowskiego 45, Żyrardów, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00

Opłaty:
opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokości 2011,00 zł  dla dużych przedsiębiorców lub 506,00 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców lub 50% kwoty 2011,00 zł w przypadku istotnej zmiany pozwolenia. - płatne na konto Urzędu Miasta w Żyrardowie (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej SP w Żyrardowie) lub w kasie Starostwa.

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Żyrardowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:
brak

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn.zm).
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10).

Formularz:
wzór wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Załączniki:

Wytworzył: Michał Wojciul
Data wytworzenia: 12.12.2023
Opublikował w BIP: Michał Wojciul
Data opublikowania: 12.12.2023 14:55
Liczba pobrań: 1163
Wytworzył: Michał Wojciul
Data wytworzenia: 13.12.2023
Opublikował w BIP: Michał Wojciul
Data opublikowania: 13.12.2023 10:36
Liczba wyświetleń: 30
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.