W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Udzielanie pozwolenia zintegrowanego.

RSS

telefon:  46 856-61-34
e-mail:    wosir@powiat-zyrardowski.pl
pokój nr 204 (II piętro)

Sposób załatwienia sprawy:

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera także:

 1. informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:
  1. oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
  2. istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
  3. prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
  4. prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
  5. prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6,
  6. proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,
  7. spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 2;
 2. opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;
 3. w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:
  1. raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym",
  2. opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
  3. propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek

Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego załącza się:

 1. Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;
 2. Zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
 3. Kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253, jeżeli były opracowane,
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 5. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, (obszar ograniczonego użytkowania tworzy się także dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, innych niż wymienione w ust. 1, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r., jeżeli, pomimo zastosowania najlepszych dostępnych technik, nie mogą być dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu poza terenem zakładu), jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego.
  W ww. przypadku do wniosku dołącza się także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania


Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składa się w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach.

Miejsce składania dokumentów:
Kancelaria (pokój nr 102, I piętro), ul. Limanowskiego 45, Żyrardów, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00. 

Opłaty:
- wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od rodzaju i skali przedsięwzięcia, nie może   być jednak wyższa niż 12 000 zł; dane niezbędne do obliczenia wysokości ww. opłaty   zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie  wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1183); opłatę rejestracyjną   wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z  dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem; opłata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji, zapłaty opłaty rejestracyjnej należy dokonać na rachunek bankowy Narodowego   Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( numer konta dostępny na  stronie internetowej NFOŚiGW),
- za wydanie pozwolenia zintegrowanego 2011 zł lub 506 zł dla podmiotów  prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
- za zmianę pozwolenia 50% ww. stawek
- za pełnomocnictwo - 17 zł, 
płatne na konto Urzędu Miasta w Żyrardowie (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej SP w Żyrardowie)

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Powiatu Żyrardowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Dodatkowe informacje:
brak.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r poz. 1839),Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów  instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczy.
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów  instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz.1169).

Formularz do pobrania:
brak

Wytworzył: Michał Wojciul
Data wytworzenia: 12.12.2023
Opublikował w BIP: Michał Wojciul
Data opublikowania: 12.12.2023 15:37
Ostatnio zaktualizował: Michał Wojciul
Data ostatniej aktualizacji: 13.12.2023 10:14
Liczba wyświetleń: 50
Drukuj Zapisz do PDF
wersje

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.