W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Zakres zadań publicznych realizowanych przez samorząd powiatowy

Zakres zadań publicznych realizowanych przez samorząd powiatowy

 

I. Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań
publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1.    edukacji publicznej,

2.    promocji i ochrony zdrowia,

3.    pomocy społecznej,

4.  polityki prorodzinnej,

5.    wspierania osób niepełnosprawnych,

6.    transportu zbiorowego i dróg publicznych,

7.  kultury i ochrony dóbr kultury,

8.    kultury fizycznej i turystyki,

9.    geodezji, kartografii i katastru,

10.  gospodarki nieruchomościami,

11. administracji architektoniczne - budowlanej,

12.     gospodarki wodnej,

13.     ochrony środowiska i przyrody,

14.     rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

15.     porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

16.     ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia ludzi oraz środowiska,

17.     przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

18.     ochrony praw konsumenta,

19.     utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

20.   obronności,

21.   promocji Powiatu,

22.   współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

II. Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

 

III. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do kompetencji Powiatu.

 

IV. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swoich właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

 

V. Ustawy mogą określać inne zadania Powiatu.

 

VI. Ustawy mogą nakładać na Powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu
organizacji przygotowań
i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.


 

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
uchwały Rady Powiatu  
uchwały Zarządu Powiatu

 

 

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych - UCHWAŁY RADY POWIATU

 

Uchwały Rady Powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały może wystąpić:

1)   Zarząd Powiatu

2)  co najmniej 3 radnych

3)  Komisja Rady

4)  Klub Radnych.

Projekty uchwał przed wejściem pod obrady sesji, powinny być zaopiniowane przez właściwe Komisje Rady.

Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w pkt. 2, 3, 4 wymagają zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.

Projekt uchwały powinien zawierać:

1)   tytuł uchwały,

2)  podstawę prawną,

3)  postanowienia będące przedmiotem uchwały,

4)  wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

5)  określenie terminu wejścia w życie uchwały.

Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący Rady. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta. Uchwały ewidencjonuje się w Rejestrze Uchwał Rady Powiatu. Rejestr uchwał prowadzi Starosta (Wydział Organizacyjny).


Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych- UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

 

Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych. Uchwały Zarządu Powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Zarządu, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd Powiatu może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje osobom wchodzącym w skład Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.

Projekt uchwały powinien zawierać:

1)   tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,

4) treść uchwały,

5)   wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

6) określenie terminu wejścia w życie uchwały.

Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia. Uchwały Zarządu podpisują członkowie zarządu obecni na posiedzeniu. Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia,  na którym została przyjęta. Uchwały ewidencjonuje się w Rejestrze Uchwał Zarządu prowadzonym przez Sekretarza Powiatu.

 
Opublikował w BIP:
Data opublikowania: 26.11.2008 15:43
Liczba wyświetleń: 1625
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.