Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Przeczytaj artykuł "Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.powiat-zyrardowski.pl Wed, 17 Jul 2024 21:07:34 +0200 <![CDATA[Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów]]> telefon: 46 856 61 34
e-mail:  wosir@powiat-zyrardowski.pl
pokój nr 204 (II piętro)

Sposób załatwienia sprawy
Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 4. wskazanie :
  • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych  odpadów,
  • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  • największej masy odpadów, które mogły być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 7. oznaczenie przewidywanego kresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem
 9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 10. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia  roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego.


Załączniki:

 1. zaświadczenie o niekaralności:
  • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  • wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
   - za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077);
 2. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
 3. oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;
 4. oświadczenie, że w stosunku do:
  1. osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
  2. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
   • w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;
 5. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
  1. w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
  2. któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł
   - za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy;
   (Ww. oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.)
 6. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 7. dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości w przypadku:
  1. przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
  2. przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych;
 8. operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez  osobę wykonującą czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej jakich jak: jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż pożarna, powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, terenowa służba ratownicza, i inne jednostki ratownicze, powinny posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego;
 9. postanowienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
 10. do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów;
 11. dowód uiszczenia opłaty skarbowej 
  Wnioskodawca przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów winien uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art.72 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  z dnia 03 października 2008 roku  (Dz.U z 2018r. ,poz.2081)

  Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria (pokój nr 102, I piętro), ul. Limanowskiego 45, Żyrardów, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00

  Opłaty:
 • opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 616,00 zł, 308,00 zł przy istotnej zmianie zezwolenia, 10,00 zł za zmianę decyzji
 • płatne na konto Urzędu Miasta w Żyrardowie (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej SP w Żyrardowie) lub w kasie Starostwa.

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Żyrardowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:
brak

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm)
 2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu  z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10)
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247).


Formularz:
wzór wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów

]]>
https://bip.powiat-zyrardowski.pl/artykul/wydawanie-zezwolen-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-przetwarzania-odpadow Wed, 13 Dec 2023 12:32:31 +0100