Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Przeczytaj artykuł "Wydawanie decyzji wyłączających z produkcji użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczanych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.powiat-zyrardowski.pl Wed, 17 Jul 2024 20:47:27 +0200 <![CDATA[Wydawanie decyzji wyłączających z produkcji użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczanych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego]]> telefon:  46 856-61-34
e-mail:    wosir@powiat-zyrardowski.pl
pokój nr 204 (II piętro)

Sposób załatwienia sprawy

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów rolnych położonych na terenie powiatu żyrardowskiego.

Załączniki:

  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503). (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • Dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, skrócony odpis księgi wieczystej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), inne)
  • Plan zagospodarowania działki obejmujący całe zamierzenie budowlane z uwzględnieniem elementów o których mowa w przepisach ustawy Prawo budowlane, z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach i użytkach oraz wskazaniem terenu przeznaczonego do wyłączenia z produkcji rolniczej oraz terenu niezainwestowanego – o ile taki teren ma pozostać
  • Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej

W celu obniżenia należności za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji:

  •  dokument określający wartość rynkową gruntu objętego wyłączeniem, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji (np. opinia rzeczoznawcy majątkowego), załączony do zgłoszenia terminu faktycznego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji.
  • W przypadku, gdy nie ma wymogu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzn. gdy dla gruntów w granicach działki, na której ma być realizowana inwestycja, funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), Inwestor może przedłożyć wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy obejmujący przedmiotowy teren bądź informację o terenie wydaną przez właściwy urząd gminy.

Miejsce składania dokumentów:
Kancelaria (pokój nr 102, I piętro), ul. Limanowskiego 45, Żyrardów, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00.

Opłaty:
17,00 zł za pełnomocnictwo płatne na konto Urzędu Miasta w Żyrardowie (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej SP w Żyrardowie).

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Powiatu Żyrardowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie 

Dodatkowe informacje:
brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z późn. zm.).

Formularz do pobrania:
wniosek o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

]]>
https://bip.powiat-zyrardowski.pl/artykul/wydawanie-decyzji-wylaczajacych-z-produkcji-uzytki-rolne-wytworzone-z-gleb-pochodzenia-mineralnego-i-organicznego-zaliczanych-do-klas-i-ii-iii-iiia-iiib-oraz-uzytki-rolne-klas-iv-iva-ivb-v-vi-wytworzonych-z-gleb-pochodzenia-organicznego Wed, 13 Dec 2023 09:12:17 +0100