Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-22 10:33:59 Dyżury aptek na 2018 rok / Zmiana w dyżurach nocnych aptek w dniach 13 i 25.04.2018r. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-21 14:34:34 2018r / UCHWAŁA Nr 380/V/18 w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych przez NGO, pozostawienia bez rozstrzygnięcia konkursów ofert oraz upoważnienia Członków Zarządu do podpisania umów. Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-21 11:35:51 2018r / UCHWAŁA Nr 381/V/18 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-21 11:35:34 2018r / UCHWAŁA Nr 380/V/18 w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych przez NGO, pozostawienia bez rozstrzygnięcia konkursów ofert oraz upoważnienia Członków Zarządu do podpisania umów. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-21 11:35:17 2018r / UCHWAŁA Nr 379/V/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-21 11:34:58 2018r / UCHWAŁA Nr 378/V/18 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2017 rok oraz wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2017 rok. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-21 11:34:40 2018r / UCHWAŁA Nr 377/V/18 w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 11:43:53 ZP.272.1.3.2018 Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 5 900 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek / ZP.272.1.3.2018 Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 5 900 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 08:32:10 2018r / UCHWAŁA Nr 360/V/18 w sprawie ustalenia planów finansowych na 2018 rok Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-20 08:31:52 2018r / UCHWAŁA Nr 359/V/18 w sprawie planu kontroli zarządczej w Powiecie Żyrardowskim w 2018 roku Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-20 08:29:21 2018r. / UCHWAŁY RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZMIENIAJĄCE UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-20 08:28:13 2018r. / UCHWĄŁY ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZMIENIAJĄCE UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 08:27:31 2018r. / UCHWAŁY RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZMIENIAJĄCE UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 08:26:21 2018r / UCHWAŁA Nr XXXVII/231/18 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich przechowywanie na parkingu na terenie Powiatu Żyrardowskiego. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 08:25:16 2018r / UCHWAŁA Nr XXXVII/230/18 - w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 08:24:05 2018r / UCHWAŁA Nr XXXVII/229/18 - w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2018 roku. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 08:20:28 2018r / UCHWAŁA Nr XXXVII/228/18 - zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 08:17:56 2018r / UCHWAŁA Nr XXXVII/227/18 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-19 15:49:33 Inne postępowania konkursowe Aktualne / PONOWNY KONKURSY 2018 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 15:48:46 Inne postępowania konkursowe Aktualne / PONOWNY KONKURSY 2018 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-19 15:12:55 2017r / UCHWAŁA Nr XXXV/219/17 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego. Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 14:55:27 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 14:54:36 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 14:32:44 ZP.272.1.19.2018 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad budową boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem lekkoatletycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza w Mszczonowie” / ZP.272.1.19.2018 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad budową boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem lekkoatletycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza w Mszczonowie” Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-19 12:35:05 Wykaz danych o środowisku i jego ochronie / Decyzja o pozwoleniu na budowę – Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę hali magazynowo - produkcyjnej, stacji trafo, zbiornika i pompowni p.poż. wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce ewid. Nr 1914 przy ul. Czystej 4 w Żyrardowie Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-19 12:23:17 Oświadczenia majątkowe / WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 12:22:19 Oświadczenia majątkowe / WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 12:20:40 Oświadczenia majątkowe / WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 12:19:29 Oświadczenia majątkowe / WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 12:16:43 Oświadczenia majątkowe / WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 12:02:17 Oświadczenia majątkowe / WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 12:00:46 Oświadczenia majątkowe / WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 11:47:50 ZP.272.1.17.2018 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad budową boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem lekkoatletycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza w Mszczonowie” / ZP.272.1.17.2018 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad budową boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem lekkoatletycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza w Mszczonowie” Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 09:19:31 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 09:18:06 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 09:04:47 Konkursy personalne ZAKOŃCZONE / Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu postępowania kwalifikacyjnego Katarzyna Piszczek Archiwizacja artykułu
2018-03-19 09:04:47 Konkursy personalne ZAKOŃCZONE / Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego Katarzyna Piszczek Archiwizacja artykułu
2018-03-19 09:04:47 Konkursy personalne ZAKOŃCZONE / Liczba punktów uzyskanych przez kandydatów do służby w III etapie postępowania kwalifikacyjnego-rozmowa kwalifikacyjna Katarzyna Piszczek Archiwizacja artykułu
2018-03-19 09:04:47 Konkursy personalne ZAKOŃCZONE / NABÓR NA STANOWISKA DOCELOWE STARSZY RATOWNIK KIEROWCA Katarzyna Piszczek Archiwizacja artykułu
2018-03-19 09:04:47 Konkursy personalne ZAKOŃCZONE / Wyniki końcowe naboru do służby Katarzyna Piszczek Archiwizacja artykułu
2018-03-19 09:04:35 Konkursy personalne ZAKOŃCZONE / NABÓR NA STANOWISKA DOCELOWE STARSZY RATOWNIK KIEROWCA Katarzyna Piszczek Przeniesiono
2018-03-19 09:04:35 Konkursy personalne ZAKOŃCZONE / Wyniki końcowe naboru do służby Katarzyna Piszczek Przeniesiono
2018-03-19 09:04:35 Konkursy personalne ZAKOŃCZONE / Liczba punktów uzyskanych przez kandydatów do służby w III etapie postępowania kwalifikacyjnego-rozmowa kwalifikacyjna Katarzyna Piszczek Przeniesiono
2018-03-19 09:04:35 Konkursy personalne ZAKOŃCZONE / Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu postępowania kwalifikacyjnego Katarzyna Piszczek Przeniesiono
2018-03-19 09:04:35 Konkursy personalne ZAKOŃCZONE / Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego Katarzyna Piszczek Przeniesiono
2018-03-19 09:02:17 Aktualności / Wytyczne Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie nt. monitoringu ppoż. Katarzyna Piszczek Archiwizacja artykułu
2018-03-19 09:02:14 Aktualności / Porady przed sezonem grzewczym "NIE DLA CZADU" Katarzyna Piszczek Archiwizacja artykułu
2018-03-19 09:01:52 Aktualności / Składniki majątku KP PSP w Żyrardowie Katarzyna Piszczek Archiwizacja artykułu
2018-03-19 09:01:02 Aktualności / WFOŚiGW - DOTACJE 2016 ROK Katarzyna Piszczek Archiwizacja artykułu
2018-03-19 09:00:56 Aktualności / Informator akademicki SGSP na rok 2016/2017 Katarzyna Piszczek Archiwizacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników