Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-22 10:33:59 Dyżury aptek na 2018 rok / Zmiana w dyżurach nocnych aptek w dniach 13 i 25.04.2018r. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-21 14:34:34 2018r / UCHWAŁA Nr 380/V/18 w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych przez NGO, pozostawienia bez rozstrzygnięcia konkursów ofert oraz upoważnienia Członków Zarządu do podpisania umów. Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-21 11:35:51 2018r / UCHWAŁA Nr 381/V/18 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-21 11:35:34 2018r / UCHWAŁA Nr 380/V/18 w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych przez NGO, pozostawienia bez rozstrzygnięcia konkursów ofert oraz upoważnienia Członków Zarządu do podpisania umów. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-21 11:35:17 2018r / UCHWAŁA Nr 379/V/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-21 11:34:58 2018r / UCHWAŁA Nr 378/V/18 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2017 rok oraz wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2017 rok. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-21 11:34:40 2018r / UCHWAŁA Nr 377/V/18 w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 11:43:53 ZP.272.1.3.2018 Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 5 900 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek / ZP.272.1.3.2018 Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 5 900 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 08:32:10 2018r / UCHWAŁA Nr 360/V/18 w sprawie ustalenia planów finansowych na 2018 rok Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-20 08:31:52 2018r / UCHWAŁA Nr 359/V/18 w sprawie planu kontroli zarządczej w Powiecie Żyrardowskim w 2018 roku Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-20 08:29:21 2018r. / UCHWAŁY RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZMIENIAJĄCE UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-20 08:28:13 2018r. / UCHWĄŁY ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZMIENIAJĄCE UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 08:27:31 2018r. / UCHWAŁY RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZMIENIAJĄCE UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 08:26:21 2018r / UCHWAŁA Nr XXXVII/231/18 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich przechowywanie na parkingu na terenie Powiatu Żyrardowskiego. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 08:25:16 2018r / UCHWAŁA Nr XXXVII/230/18 - w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 08:24:05 2018r / UCHWAŁA Nr XXXVII/229/18 - w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2018 roku. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 08:20:28 2018r / UCHWAŁA Nr XXXVII/228/18 - zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-20 08:17:56 2018r / UCHWAŁA Nr XXXVII/227/18 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-19 15:49:33 Inne postępowania konkursowe Aktualne / PONOWNY KONKURSY 2018 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 15:48:46 Inne postępowania konkursowe Aktualne / PONOWNY KONKURSY 2018 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” Maciej Ragan Publikacja artykułu