Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXXVIII/238/18 – w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie.

2018-04-20 11:58:10
UCHWAŁA Nr XXXVIII/237/18 – zmieniająca uchwałę nr XXV/155/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

2018-04-20 11:57:15
UCHWAŁA Nr XXXVIII/236/18 – w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.

2018-04-20 11:56:22
UCHWAŁA Nr XXXVIII/235/18 – w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok.

2018-04-20 11:55:11
UCHWAŁA Nr XXXVIII/234/18 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

2018-04-20 11:49:53
UCHWAŁA Nr XXXVIII/233/18 – w sprawie wyrażenia zgody na zmianę aktu założycielskiego spółki CZMZ sp. z o.o.

2018-04-20 11:48:27
UCHWAŁA Nr XXXVIII/232/18 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

2018-04-20 11:49:13
UCHWAŁA Nr XXXVII/231/18 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich przechowywanie na parkingu na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

2018-03-20 08:26:21
UCHWAŁA Nr XXXVII/230/18 - w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.

2018-03-20 08:25:16
UCHWAŁA Nr XXXVII/229/18 - w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2018 roku.

2018-03-20 08:24:05