e-PUAP 

 

 

ePUAP

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
e - PUAP
Skrytka odbiorcza: /2im948Ipd3/skrytka

 

W wybranej miejscowości możesz załatwić sprawę przez Internet:

 

1.   Wydanie wtórnika prawa jazdy
2.   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
3.   Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna
4.   Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów
5.   Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora
6.   Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
7.   Wpis do szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu
      terytorialnego
8.   Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
9.   Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta / powiatu
10. Wydawanie kart wędkarskich
11. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
12. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
13. Wypis z ewidencji klubów sportowych
14. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
15. Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
16. Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
17. Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
18. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
19. Wymiana prawa jazdy
20. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej
21. Pozwolenie na rozbiórkę
22. Pozwolenie na budowę
23. Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy
24. Wydanie (zwrot) dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję
25. Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy
26. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
27. Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających
      pozwolenia na budowę
28. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
29. Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
30. Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
31. Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
32. Wyrejestrowanie pojazdu
33. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
34. Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków
35. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
36. Wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny
37. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych
38. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
39. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
40. Rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego
41. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
42. Dotowanie szkół i placówek niepublicznych
43. Decyzja na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny
44. Zmiana klasyfikacji gruntów
45. Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
46. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
47. Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy
48. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
49. Czasowa rejestracja pojazdu
50. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

 
 


Liczba odwiedzin : 4125
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Artur Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Foks
Czas wytworzenia: 2009-10-12 21:59:31
Czas publikacji: 2015-07-01 12:54:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak