Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych w BIP 

 

  

Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu, a więc osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, a także cudzoziemcom i osobom prawnym mającym swoją siedzibę poza granicami kraju.  

Za informację publiczną uznaje się każdą informację, odnoszącą się do funkcjonowania władzy publicznej,
w tym do wykonywania zadań publicznych oraz majątku publicznego. 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 

·          uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie,
w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, 

·          wglądu do dokumentów urzędowych,

·          dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak np. tajemnica skarbowa, postępowania administracyjnego, handlowa, itd.   Podstawą odmowy udzielenia informacji mogą być również postanowienia ustawy o zamówieniach publicznych czy ustawy o ochronie danych osobowych. Udostępnianie dokumentów zawierających dane osobowe powinno zatem następować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z podlegającymi ochronie danymi (np. poprzez ich wymazanie w udostępnianym odpisie). 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek / wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej/

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku / wzór powiadomienia 1/

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonym we wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez Starostwo dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty / wzór powiadomienia 2 /. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem  następuje  po upływie 14 dni  od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

  

Załączniki

wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Data: Brak danych Rozmiar: 37.29k Format: .pdf Pobierz

wzór powiadomienia 1

Data: Brak danych Rozmiar: 11.98k Format: .pdf Pobierz

wzór powiadomienia 2

Data: Brak danych Rozmiar: 17.06k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Data: Brak danych Rozmiar: 43.18k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1781
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2008-11-28 12:55:49
Czas publikacji: 2008-11-28 12:55:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak