Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXXII/180/14 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego

 
2014-03-19 09:45:16
UCHWAŁA Nr XXXII/181/14 – zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2014 rok.

 
2014-03-19 09:44:54
UCHWAŁA Nr XXXII/182/14 – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.

 
2014-03-19 09:44:18
UCHWAŁA Nr XXXII/183/14 – zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski.

 
2014-03-19 09:43:51
UCHWAŁA Nr XXXII/184/14 – w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

 
2014-03-19 09:40:27
UCHWAŁA Nr XXXII/185/14 – w sprawie zatwierdzenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2014 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 
2014-03-19 09:39:58
UCHWAŁA Nr XXXII/186/14 – w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Żyrardowski projektu „e-KLIENT” w ramach POKL.

 
2014-03-19 09:38:31
UCHWAŁA Nr XXXII/187/14 – w sprawie załatwienia skargi na Starostę Powiatu Żyrardowskiego.

 
2014-03-19 09:38:05
UCHWAŁA Nr XXXIII/188/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2013 rok.

 
2014-06-18 11:48:14
UCHWAŁA Nr XXXIII/189/14 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

 
2014-06-18 11:48:46