Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób orzekanych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego Rozporządzeniem informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z siedzibą w Żyrardowie , ul. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów, tel. 46 854-20-82 fax 46 854-20-82 e-mail: pzoon@powiat-zyrardowski.pl
  2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@powiat-zyrardowski.pl
  3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511) w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. b, c i j Rozporządzenia w zw. z art. 6b1 ust. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie prowadzone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tj. do czasu upływu ustawowego terminu przechowywania akt na postawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67);
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;
  9. Pani/ Pana dane  osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
  10. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie
reprezentowany jest przez Przewodniczącego Zespołu.

2018-10-04 08:13:16
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodnicząca Joanna Kołodziejczak

96-300 Żyrardów, ul. Moniuszki 40

Tel: (0-46) 854 20 82

e-mail: pzoon@powiat-zyrardowski.pl

strona internetowa: http://pzoon.e-sochaczew.pl/

2017-09-06 15:56:28
Zadania

 

PZOoN

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 96-300 Żyrardów, ul. Moniuszki 40 tel. (0-46) 854 20 82 przewodniczący: Joanna Kołodziejczak

pzoon@powiat-zyrardowski.pl

 

 

Zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie istnieje od 2000 roku. Swoim działaniem obejmuje mieszkańców powiatów żyrardowskiego i sochaczewskiego. Podstawowym zadaniem Zespołu jest orzekanie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do lat 16) lub stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia wydawane są do celów pozarentowych, do których zalicza się m.in.:

 

•uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego

 

•uzyskanie ulg i uprawnień •uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia (np. w zakładzie pracy chronionej)

 

•uzyskanie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych (np. wózek inwalidzki, aparat słuchowy)

 

•korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych

 

•skierowanie do odpowiedniej formy kształcenia

 

•skierowanie do warsztatów terapii zajęciowej

 

•ubieganie się o kartę parkingową

 

•inne przywileje określone w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776) Zespół orzeka na wniosek zainteresowanej osoby lub na wniosek przedstawiciela ustawowego. W charakterze strony może wystąpić również ośrodek pomocy społecznej. Orzeczenia wydają co najmniej dwuosobowe składy orzekające, w których zasiada lekarz specjalista w dziedzinie, której dotyczy schorzenie osoby wnioskującej oraz – w zależności od celu złożenia wniosku – doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog lub pedagog. Skład orzekający, w przypadku osób powyżej 16 roku życia, wydaje orzeczenia o zaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności: •znacznego •umiarkowanego •lekkiego

 

Jeśli przedstawiona dokumentacja medyczna i przeprowadzone przez lekarza badanie przedmiotowe nie wyczerpują kryteriów zawartych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, skład orzekający wydaje orzeczenie o niezaliczeniu wnioskodawcy do osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku: a)do ZNACZNEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji; b)do UMIARKOWANEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych c) do LEKKIEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny ograniczenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jakie wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. Od orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Jak załatwić sprawę w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie? 1.W siedzibie Zespołu (ul. Moniuszki 40) pobierz niezbędne druki – wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb ZOoN, wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dla osób, które już posiadają ważne orzeczenie). Druki te możesz pobrać również TUTAJ 2.Czytelnie wypełnij wszystkie rubryki druków. Nawet jeśli któraś z pozycji nie dotyczy Cię bezpośrednio, wpisz „NIE DOTYCZY”. Zaświadczenie lekarskie wypełnia lekarz prowadzący. 3.Złóż wypełnione dokumenty z siedzibie Zespołu osobiście lub prześlij listem poleconym. Do wniosku i zaświadczenia lekarskiego dołącz dokumentację medyczną potwierdzającą przebieg choroby (chorób). Pamiętaj, że dokumenty medyczne, ze względu na swoją zawartość, są szczególnie chronione. Dlatego w celu ich lepszego zabezpieczenia, włóż je w dodatkową zaklejoną kopertę, opisaną w następujący sposób: „DOKUMENTACJA MEDYCZNA – imię i nazwisko osoby, której dotyczy”. 4.Czekaj na wezwanie na posiedzenie składu orzekającego. Nie powinno to trwać dłużej niż 1 miesiąc. Jakie dokumenty należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć: - wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) lub stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia); - zaświadczenie lekarskie (UWAGA! Zaświadczenie jest ważne tylko 30 dni od daty jego wystawienia); - inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności – w szczególności: karty leczenia szpitalnego, wyniki badań i inne dokumenty medyczne; - kserokopię dotychczas posiadanego orzeczenia wystawionego przez Zespół (nie dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia po raz pierwszy). Aby otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej należy złożyć: - wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej; - jedna aktualna fotografia osoby ubiegającej się o legitymację (dotyczy osób powyżej 16 roku życia); - kserokopię orzeczenia, na podstawie którego osoba ubiega się o legitymację. 

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

 

 LogoPAD

Wzory druków składanych w Zespole:

 

 

 

2018-08-21 16:04:58