Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZADANIA I KOMPETENCJE WYDZIAŁU

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

ZADANIA I KOMPETENCJE

Dyrektor Wydziału - Franciszek Stawicki

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia powiatowego oraz realizacją zadań rządowych dotyczących wywłaszczeń, odszkodowań, ograniczania praw do nieruchomości, a także zwrotów przejętych nieruchomości

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

­   w zakresie geodezji i kartografii

 

1.       Gromadzenie i prowadzenie powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego (PZGiK), w tym prowadzenie i aktualizacja baz danych: Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (SOG), bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) i Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) 

2.       Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych EGiB, aktualizacja danych zawartych w bazie EGiB oraz Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN), wydawanie zawiadomień
o wprowadzonych zmianach

3.       Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie EGiB oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a także postępowań scaleniowo-wymiennych, wydawanie decyzji, informacji i zaświadczeń

4.       Udostępnianie informacji zawartych w bazie EGiB i RCiWN wraz z ustaleniem opłaty i sporządzeniem Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) i licencji

5.       Sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz oraz zestawień zbiorczych danych objętych EGiB

6.       Weryfikacja zgodności danych EGiB z danymi zawartymi w księgach wieczystych, PESEL, KRS, TERYT

7.       Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, wydawanie materiałów i  licencji, ustalanie i wydawanie DOO, a w przypadku sporów wydawanie  decyzji administracyjnej

8.       Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu prac wraz z wymaganą dokumentacją, weryfikacja przekazanych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych  pod względem zgodności z przepisami prawa i kompletności,  sporządzanie  protokołów,  decydowanie o przyjęciu materiałów do zasobu  lub  stwierdzanie uchybień i nieprawidłowości, podejmowanie decyzji o odmowie przyjęcia do zasobu, potwierdzanie przyjęcia prac do PZGiK poprzez wpisanie do ewidencji  materiałów  zasobu oraz aktualizacja baz danych PZGiK

9.       Przyjmowanie wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych oraz wydawanie DOO i nadawanie stosownych klauzul

10.    Zwracanie wykonawcom prac przekazanych przez nich materiałów w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji i prowadzenie postępowania w tym zakresie i przygotowanie decyzji administracyjnych
o odmowie przyjęcia materiałów do zasobu

11.    Przyjmowanie wyciągów z operatów szacunkowych wykonanych przez Rzeczoznawców Majątkowych, ewidencjonowanie wyciągów i przekazywanie operatorom w celu aktualizacji bazy danych RCiWN

12.    Udostępnianie materiałów i informacji oraz baz danych PZGiK, a także standardowych opracowań kartograficznych na wniosek jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek organizacyjnych, osób fizycznych i prawnych wraz z ustaleniem opłaty, sporządzeniem DOO i stosownej licencji

13.    Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z wystawieniem DOO, weryfikacja dokumentacji projektowej składanej do zaopiniowania w zakresie kompletności, zgodności z wnioskiem i oceny prawidłowości załączników graficznych, przygotowywanie formularzy protokołów roboczych, udzielanie konsultacji dotyczących koordynowanych projektów oraz obsługa przyjęć interesantów wnoszących korekty do projektów.

14.    Przygotowanie zawiadomień o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
i ich doręczanie, sporządzanie protokołów z narady koordynacyjnej i umieszczenie stosownej adnotacji na dokumentacji projektowej i rejestrowanie w bazie danych skoordynowanych lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

15.    Inne czynności organizacyjno-techniczne i administracyjne związane z obsługą procedury uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

16.    Kompleksowa obsługa interesantów, w tym geodetów uprawnionych i rzeczoznawców majątkowych

17.    Przygotowywanie dokumentów  i plików cyfrowych niezbędnych dla wykonawców prac geodezyjnych
i kartograficznych oraz weryfikacja wyników prac w zakresie zgodności z bazami danych przekazanych plików,  stanowiących podstawę zmian w tych bazach

18.    Przygotowywanie materiałów i informacji oraz baz danych PZGiK, a także standardowych opracowań kartograficznych na wniosek jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek organizacyjnych, osób fizycznych i prawnych oraz rzeczoznawców majątkowych

19.    Przetwarzanie materiałów przyjętych do zasobu w postaci analogowej do postaci cyfrowej

20.    Przyjmowanie zawiadomień i prowadzenie postępowania w zakresie ochrony znaków geodezyjnych

21.    Przygotowywanie projektów  decyzji,  pism, informacji  i zaświadczeń

22.    Sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz oraz zestawień zbiorczych w zakresie działania

23.    Wnioskowanie i udział w tworzeniu projektów i przygotowanie warunków technicznych  w celu realizacji projektów i zadań przez podmioty zewnętrzne

24.    Wnioskowanie i udział w pracach związanych z wyłączaniem materiałów, które utraciły wartość użytkową z PZGiK

25.    Tworzenie metadanych, obsługa edytora metadanych oraz wymiana i przekazywanie danych
i metadanych do innych rejestrów publicznych (ZSIN, PRG, KGESUT, BDOT, KSIT), a także przygotowanie do udostępnienia zbiorów danych organom administracji publicznej do realizacji zadań ustawowych

 

 

­   w zakresie gospodarki nieruchomościami

 

1.       gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w tym pozyskiwanie, zbywanie, planowanie wykorzystania zasobów  i planowanie dochodów z tego zakresu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia czynności w postępowaniach sądowych i wieczysto-księgowych oraz ustalanie należnych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości SP i Powiatu, w tym opłat z tyt. użytkowania wieczystego i ich aktualizacja

2.       przekazywanie nieruchomości SP w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczanie, w tym przekazywanie stowarzyszeniu ogrodowemu gruntów SP przeznaczonych pod ogrody działkowe, a także ustanawianie służebności, w tym służebności przesyłu

3.        prowadzenie spraw w imieniu organu administracji rządowej wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (wywłaszczenia, odszkodowania, zwroty, ograniczenia praw, w tym udostępnianie i zezwalanie na zajęcie nieruchomości na cele publiczne)

4.       prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność

5.       prowadzenie spraw w zakresie ustalania odszkodowań w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

6.       prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania prawa własności działek siedliskowych i rolnych będących w dożywotnim użytkowaniu , nieodpłatnego przekazywania nieruchomości przeznaczonych do zalesienia z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Lasów Państwowych

7.       przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości SP i Powiatu i ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności tych nieruchomości wraz z wymaganą sprawozdawczością w tym zakresie

8.       prowadzenie wykazów nieruchomości SP dla miast i dla gmin powiatu wraz ze sporządzaniem wykazów rocznych i przekazywanie ich Wojewodzie, a po pozytywnej weryfikacji do KZN oraz przekazywanie na wniosek wskazanych nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości

9.       opracowywanie i gromadzenie dokumentacji oraz udział w sprawach dotyczących restytucji mienia, w tym korespondencja w sprawie realizacji roszczeń za mienie zabużańskie

10.    przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań w zakresie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

11.    orzekanie o nabyciu mienia z mocy prawa na rzecz SP w trybie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia roszczeń i dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz współpraca i wymiana informacji z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie

12.    prowadzenie postępowań w trybie przepisów ustawy o scaleniu i wymianie gruntów

13.    wskazywanie i kierowanie żądań w sprawie orzeczenia o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca wbrew  przepisom ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

14.    przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań określonych w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym, przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o lasach,   ustawy Prawo zamówień publicznych i innych ustaw, z których wynikają zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami

15.    współpraca z innymi Wydziałami Starostwa w zakresie planowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami

 

Druki i formularze:

1.       zgłoszenie prac geodezyjnych

2.       zgłoszenie prac kartograficznych

3.       zawiadomienie o wykonanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych

4.       wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

5.       wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu, w tym danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

6.       wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

7.       zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków

8.       wniosek o wszczęcie postępowania scaleniowego lub wymiennego

2019-01-23 15:36:18
DRUKI I FORMULARZE

2017-11-09 11:01:35
Elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych

 

Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych może korzystać z elektronicznej obsługi zgłoszeń prac przy pomocy aplikacji i.Kerg po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem usług elektronicznych oraz złożeniu wniosku o obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną. Podpisany formularz wniosku należy złożyć osobiście w Wydziale  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312 w celu uzyskania loginu i hasła dostępu do aplikacji.

i.KERG - LOGOWANIE

2016-01-19 14:32:43
Portal Mapowy Moduł SDI - Powiat Żyrardowski

Portal Mapowy Moduł SDI - Powiat Żyrardowski

http://mapy.zyrardowski.wrotamazowsza.pl

2018-02-19 13:34:11
System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej

http://zyrardowski.e-mapa.net/

2018-02-19 13:36:27
Geo-Info Portal

Geo-Info Portal

http://zyrardow.giportal.pl

2018-02-19 13:38:20