Wydział Organizacyjny 

 
 

Wydział Organizacyjny

Wydział nadzoruje: Sebastian Litewnicki - Sekretarz Powiatu

Tel. (0 46) 855 37 17 wew. 39

Zadania i kompetencje

 

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1. W zakresie spraw obywatelskich:

·   wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki na terenie Powiatu,

·   nadzór nad stowarzyszeniami, ewidencja stowarzyszeń zwykłych,

·   udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy,

·   organizowanie transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu,

2. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

3. Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty.

4. Prowadzenie rejestru porozumień.

5. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

6. Przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

7. Prowadzenie sekretariatu.

8. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa
i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

9. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.

10. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

11. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.

12. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa.

13. Administrowanie budynkiem Starostwa.

14. Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji oraz remontów realizowanych przez Starostwo.

15. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarowaniem materiałami i urządzeniami technicznymi.

16. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie ich umorzenia.

17. Prowadzenie archiwum Starostwa.

18. Obsługa informatyczna Starostwa, w tym nadzór nad archiwizacją danych – z wyłączeniem informacji niejawnych.

19. Nadzór nad przetwarzaniem w Starostwie danych osobowych.

20. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami.

21. Gospodarowanie drukami i formularzami.

22. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.

23. Koordynacja zamówień publicznych w Starostwie.

24. Wykonywanie zadań związanych z wyborami.

25. Organizowanie uroczystości, obchodów rocznicowych itp.

26. Informowanie mieszkańców powiatu o miejscu i terminie obrad Rady Powiatu oraz posiedzeń Komisji Rady.

27. Udostępnianie uchwał Rady i Zarządu na stronach internetowych powiatu oraz do wglądu w siedzibie Starostwa.

28. Udostępnianie protokołów posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu i Komisji do wglądu w siedzibie Starostwa.

29. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i Komisji.

30. Obsługa Sesji Rady i posiedzeń Zarządu.

31. Prowadzenie rejestru:

·         uchwał Rady,

·         wniosków i opinii Komisji,

·         interpelacji i wniosków radnych

32. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji
i interpelacji radnych, Sekretarzowi, Skarbnikowi, zainteresowanym dyrektorom oraz pełnomocnikom.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 2014
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Artur Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Foks
Czas wytworzenia: 2008-11-25 08:56:43
Czas publikacji: 2016-09-27 15:26:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak