Edyta Fedorowicz 

 

  


Edyta Fedorowicz
Skarbnik Powiatu Żyrardowskiego
tel. (+48 46) 855-37-17 wew. 46
e-mail: skarbnik@powiat-zyrardowski.pl


Zadania i kompetencje

 

Skarbnik Powiatu wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem oraz powierzone przez Starostę, a w szczególności:

  1. zapewnia organizację gospodarki finansowej powiatu poprzez przygotowywanie przewidzianych prawem uchwał,
  2. zapewnia opracowanie i realizację budżetu powiatu poprzez:

·   przekazywanie podległym jednostkom budżetowym informacji
w zakresie przypisanych im do realizacji dochodów i wydatków powiatu, stanowiących podstawę planów  finansowych tych jednostek,

·   przekazywanie podległym jednostkom informacji o wynikających z budżetu powiatu przychodach i wydatkach funduszy celowych oraz gospodarstw pomocniczych, w tym informacji o dotacjach
i wpłatach do budżetu,

·   przekazywanie z budżetu powiatu podległym jednostkom budżetowym środków pieniężnych na realizacje zadań,

·   przekazywanie z budżetu powiatu dotacji oraz sprawowanie nadzoru nad ich rozliczaniem,

·   gospodarowanie środkami pieniężnymi,

·   opiniowanie przygotowanych przez jednostki oraz wydziały merytoryczne Starostwa projektów uchwał, umów oraz porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu właściwości powiatu, które rodzą skutki finansowe dla budżetu powiatu,

·   przygotowywanie projektów uchwał, analiz oraz informacji niezbędnych do zaciągania kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń, gwarancji oraz emisji papierów wartościowych,

·   kontrasygnowanie umów i pozostałych czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych,

·   sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją uchwały budżetowej i przedstawianie wniosków Zarządowi Powiatu

3.        zapewnia sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu, w określonych przepisami okresach sprawozdawczych na podstawie sprawozdań jednostkowych podległych jednostek budżetowych, zbiorczych sprawozdań w zakresie funduszy celowych, gospodarstw pomocniczych oraz pozostałych sprawozdań określonych Rozporządzeniem Ministra Finansów
w sprawie sprawozdawczości budżetowej, prowadzi ich analizę oraz przedkłada jej wnioski Zarządowi,

4.        prowadzi ogólną kontrolę składanych sprawozdań jednostkowych, w tym zgodność z układem wykonawczym budżetu i planem finansowym zadań z zakresu administracji rządowej,

5.        pełni funkcję głównego księgowego budżetu powiatu,

6.        przygotowuje projekty uchwał mających wpływ na realizację budżetu,

7.        zapewnia przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego,
w części dotyczącej mienia ruchomego powiatu,

8.        uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Powiatu z głosem doradczym,

9.        sprawuje nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Wydziału Finansowo-Księgowego.

 

  


Liczba odwiedzin : 3367
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2008-10-08 11:35:19
Czas publikacji: 2008-10-08 11:35:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak