Sebastian Litewnicki 

 

  


Sebastian Litewnicki
Sekretarz Powiatu Żyrardowskiego
tel. (+48 46) 855-37-17 wew. 39
e-mail: sekretarz@powiat-zyrardowski.pl 


Zadania i kompetencje

 

Sekretarz Powiatu zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa, warunków jego działania, a także organizacji i koordynacji pracy oraz obsługi obywateli i w tym zakresie nadzoruje wszystkie wydziały.

Sekretarz Powiatu w szczególności:

  1. czuwa nad terminowością wykonywanych zadań,
  2. koordynuje prace związane z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa,
  3. nadzoruje obsługę i przygotowanie tematyki posiedzeń Rady i Zarządu oraz koordynuje realizację podjętych uchwał,
  4. koordynuje przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
  5. nadzoruje wykonanie zarządzeń Starosty,
  6. wykonuje zadania związane z funkcja pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego,
  7. nadzoruje sprawy poprawy warunków materialno-technicznych działalności Starostwa, komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów,
  8. zapewnia zgodność działania Starostwa z obowiązującymi przepisami prawa,
  9. nadzoruje prawidłową obsługę obywateli,

10.        koordynuje, nadzoruje i kontroluje rozpatrywanie skarg i wniosków,

11.        przegląda i dekretuje wpływającą korespondencję,

12.        uczestniczy w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym,

13.        zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem Starostwa, sprawuje nadzór merytoryczny i kieruje Wydziałem Organizacyjnym,

14.        posiada upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej właściwości nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty.

  


Liczba odwiedzin : 3533
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2008-10-08 11:32:57
Czas publikacji: 2008-10-08 11:32:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak