Starosta 

 

  


Wojciech Szustakiewicz
Starosta Powiatu Żyrardowskiego
tel.
(+48 46) 855-37-17
email: starosta@powiat-zyrardowski.pl

Zadania i kompetencje

1. reprezentuje powiat na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących powiatu,

2. kieruje bieżącymi sprawami powiatu,

3. składa jednoosobowe oświadczenie woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w ramach upoważnienia udzielonego mu przez Zarząd,

4. przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz organizuje jego pracę,

5. przedstawia na sesji Rady sprawozdania z działalności Zarządu,

6. przesyła uchwały Rady; Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz zapewnia ogłaszanie aktów prawa miejscowego,

7. występuje z wnioskiem o wybór Wicestarosty, Członków Zarządu oraz Sekretarza i Skarbnika. Sprawuje bezpośredni nadzór nad ich pracą,

8. jest kierownikiem Starostwa w rozumieniu przepisów prawa pracy, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

9. ustala bieżącą organizację Starostwa i zasady pracy, tworzy i likwiduje stanowiska pracy stosownie do potrzeb oraz realizuje politykę personalną w Starostwie w zakresie określonym niniejszym regulaminem,

10. Starosta ustala zakresy czynności dla Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektorów Wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy,

11. Starosta w drodze zarządzenia określa komórki organizacyjne, nad którymi nadzór sprawuje Wicestarosta i Członkowie Zarządu

12. wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji przez Zarząd Powiatu,

13. udziela pracownikom Starostwa oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu pełnomocnictw i wydaje upoważnienia do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, podpisywania umów cywilno-prawnych,

14. jest Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego

15. podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli,

16. przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków,

17. wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikające ze Statutu i Regulaminu.

  


Liczba odwiedzin : 5759
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2008-11-27 10:33:10
Czas publikacji: 2008-11-27 10:33:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak