Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA XXVI/149/09 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Żyrardowskiego i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 
2009-02-23 08:56:36
UCHWAŁA XXVI/150/09 w sprawie zatwierdzenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających wg algorytmu w 2009 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

 
2009-02-23 08:59:32
UCHWAŁA XXVI/151/09 w sprawie przystąpienia Powiatu Żyrardowskiego do realizacji projektu systemowego ”Równaj” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 
2009-02-23 09:02:49
UCHWAŁA XXVI/152/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wiskitki w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji o nazwie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice –Franciszków”

 
2009-02-23 09:07:02
UCHWAŁA XXVI/153/09 w sprawie zmiany najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie

 
2009-02-23 09:08:34
UCHWAŁA XXVI/154/09 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

 
2009-02-23 09:09:45
UCHWAŁA XXVI/155/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Powiatu Żyrardowskiego

 
2009-02-23 09:10:59
UCHWAŁA XXVII/156/09 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok

 
2009-03-27 07:58:24
UCHWAŁA XXVII/157/09 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu stanowiącego podstawę konstrukcji tabeli płac w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie

 
2009-03-27 08:03:45
UCHWAŁA XXVII/158/09 w sprawie przystąpienia Powiatu Żyrardowskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007 -2013 pn.: 1) „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

 
2009-03-27 08:08:23