Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XVI/95/08 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok

 
2008-12-24 09:25:17
UCHWAŁA Nr XVII/96/08 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok.

 
2009-04-07 13:04:00
UCHWAŁA Nr XVII/97/08 w sprawie zatwierdzenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2008 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92).

 
2009-04-07 13:09:20
UCHWAŁA Nr XVII/98/08 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski.

 
2009-04-07 13:10:32
UCHWAŁA Nr XVII/99/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.

 
2009-04-07 13:11:41
UCHWAŁA Nr XVII/100/08 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

 
2009-04-07 13:13:40
UCHWAŁA Nr XVII/101/08 w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie.

 
2009-04-07 13:15:08
UCHWAŁA Nr XVIII/102/08 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego za 2007 rok

 
2009-04-07 13:15:57
UCHWAŁA Nr XVIII/103/08 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok

 
2009-04-07 13:16:46
UCHWAŁA Nr XVIII/104/08 w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Żyrardowskim w latach 2008-2012”

 
2009-04-07 13:21:31