Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXXIX/200/06 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski

 
2008-12-24 09:21:29
UCHWAŁA Nr XXXIX/201/06 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu stanowiącego podstawę konstrukcji tabeli płac w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie

 
2009-04-06 10:13:53
UCHWAŁA Nr XXXIX/202/06 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań związanych z pozbawieniem poniższych dróg publicznych kategorii dróg powiatowych usytuowanych w gminie Radziejowice

 
2009-04-06 10:15:18
UCHWAŁA Nr XXXIX/203/06 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań związanych z pozbawieniem poniższych dróg publicznych kategorii dróg powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa

 
2009-04-06 10:16:59
UCHWAŁA Nr XXXIX/204/06 w sprawie załatwienia skargi na działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 
2009-04-06 10:18:49
UCHWAŁA Nr XXXIX/205/06 w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu Żyrardowskiego na 2006 rok

 
2009-04-06 10:20:17
UCHWAŁA Nr XXXIX/206/06 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Żyrardowskiego na 2006 rok

 
2009-04-06 10:29:00
UCHWAŁA Nr XL/207/06 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok

 
2009-04-06 10:33:41
UCHWAŁA Nr XL/208/06 w sprawie zatwierdzenia wysokości środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2006 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1007 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późn. zmian.)

 
2009-04-06 10:39:22
UCHWAŁA Nr XL/209/06 w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Żyrardowie

 
2009-04-06 10:45:09