Informacje podstawowe 

 
 

Herb Powiatu    Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, wtorek, czwartek – 8.00-16.00
środa – 8.00-17.00 
piątek - 8.00-15.00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Przyjęcia interesantów:
Wtorek w godz. 8.00 – 16.00
Środa w godz. 9.00 - 17.00

 

Adres Korespondencyjny Urzędu:

Podmiot: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

Adres: 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45

Dane kontaktowe:

Telefon: (+48 46) 855-37-17, 855-22-19

Fax: (+48 46) 855-20-21

e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl

adres www: powiat-zyrardowski.pl

adres esp: /2im948Ipd3/skrytka

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Żyrardowskiego (adres: Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów, tel. kontaktowy: 46 855 37 17, 855 22 19).

2.     W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:

iod@powiat-zyrardowski.pl

3.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.     Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6.     Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-    dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

-    wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 
Liczba odwiedzin : 309655
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2016-08-30 10:37:52
Czas publikacji: 2018-07-19 10:01:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak