Zadania 

 

 

PZOoN

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 96-300 Żyrardów, ul. Moniuszki 40 tel. (0-46) 854 20 82 przewodniczący: Joanna Kołodziejczak

pzoon@powiat-zyrardowski.pl

 

 

Zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie istnieje od 2000 roku. Swoim działaniem obejmuje mieszkańców powiatów żyrardowskiego i sochaczewskiego. Podstawowym zadaniem Zespołu jest orzekanie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do lat 16) lub stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia wydawane są do celów pozarentowych, do których zalicza się m.in.:

 

•uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego

 

•uzyskanie ulg i uprawnień •uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia (np. w zakładzie pracy chronionej)

 

•uzyskanie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych (np. wózek inwalidzki, aparat słuchowy)

 

•korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych

 

•skierowanie do odpowiedniej formy kształcenia

 

•skierowanie do warsztatów terapii zajęciowej

 

•ubieganie się o kartę parkingową

 

•inne przywileje określone w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776) Zespół orzeka na wniosek zainteresowanej osoby lub na wniosek przedstawiciela ustawowego. W charakterze strony może wystąpić również ośrodek pomocy społecznej. Orzeczenia wydają co najmniej dwuosobowe składy orzekające, w których zasiada lekarz specjalista w dziedzinie, której dotyczy schorzenie osoby wnioskującej oraz – w zależności od celu złożenia wniosku – doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog lub pedagog. Skład orzekający, w przypadku osób powyżej 16 roku życia, wydaje orzeczenia o zaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności: •znacznego •umiarkowanego •lekkiego

 

Jeśli przedstawiona dokumentacja medyczna i przeprowadzone przez lekarza badanie przedmiotowe nie wyczerpują kryteriów zawartych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, skład orzekający wydaje orzeczenie o niezaliczeniu wnioskodawcy do osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku: a)do ZNACZNEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji; b)do UMIARKOWANEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych c) do LEKKIEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny ograniczenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jakie wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. Od orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Jak załatwić sprawę w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie? 1.W siedzibie Zespołu (ul. Moniuszki 40) pobierz niezbędne druki – wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb ZOoN, wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dla osób, które już posiadają ważne orzeczenie). Druki te możesz pobrać również TUTAJ 2.Czytelnie wypełnij wszystkie rubryki druków. Nawet jeśli któraś z pozycji nie dotyczy Cię bezpośrednio, wpisz „NIE DOTYCZY”. Zaświadczenie lekarskie wypełnia lekarz prowadzący. 3.Złóż wypełnione dokumenty z siedzibie Zespołu osobiście lub prześlij listem poleconym. Do wniosku i zaświadczenia lekarskiego dołącz dokumentację medyczną potwierdzającą przebieg choroby (chorób). Pamiętaj, że dokumenty medyczne, ze względu na swoją zawartość, są szczególnie chronione. Dlatego w celu ich lepszego zabezpieczenia, włóż je w dodatkową zaklejoną kopertę, opisaną w następujący sposób: „DOKUMENTACJA MEDYCZNA – imię i nazwisko osoby, której dotyczy”. 4.Czekaj na wezwanie na posiedzenie składu orzekającego. Nie powinno to trwać dłużej niż 1 miesiąc. Jakie dokumenty należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć: - wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) lub stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia); - zaświadczenie lekarskie (UWAGA! Zaświadczenie jest ważne tylko 30 dni od daty jego wystawienia); - inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności – w szczególności: karty leczenia szpitalnego, wyniki badań i inne dokumenty medyczne; - kserokopię dotychczas posiadanego orzeczenia wystawionego przez Zespół (nie dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia po raz pierwszy). Aby otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej należy złożyć: - wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej; - jedna aktualna fotografia osoby ubiegającej się o legitymację (dotyczy osób powyżej 16 roku życia); - kserokopię orzeczenia, na podstawie którego osoba ubiega się o legitymację. 

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

 

 LogoPAD

Wzory druków składanych w Zespole:

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Oświadczenie_o_celu_zlozenia_wniosku.pdf

Data: 2015-10-28 08:33:02 Rozmiar: 34.05k Format: .pdf Pobierz

wniosek_o_wydanie_karty_parkingowej.pdf

Data: 2015-10-28 08:33:02 Rozmiar: 60.27k Format: .pdf Pobierz

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE PRZED 16 ROKIEM ŻYCIA.pdf

Data: 2015-10-28 08:33:02 Rozmiar: 57.97k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA DZIECI PRZED 16 ROKIEM ŻYCIA

Data: 2016-09-27 15:32:38 Rozmiar: 98.48k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB PO 16 ROKU ŻYCIA

Data: 2016-09-27 15:32:38 Rozmiar: 99.5k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

Data: 2016-09-27 15:34:05 Rozmiar: 87.39k Format: .pdf Pobierz

Karta Oceny

Data: 2018-03-29 15:38:56 Rozmiar: 339.76k Format: .pdf Pobierz

Zaświadczenie Lekarskie dla osoby po 16 roku życia.

Data: 2018-03-29 15:36:02 Rozmiar: 604.74k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.pdf

Data: 2018-08-21 16:03:10 Rozmiar: 221.43k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 10099
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Petrykowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2017-09-01 11:10:57
Czas publikacji: 2018-08-21 16:04:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak