Proponowany porządek obrad Sesji:  

 

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę aktu założycielskiego spółki CZMZ sp. z o.o.

5.      Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i porządku w Powiecie w 2017 roku.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

7.      Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok.

8.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.

9.   Podjęcie uchwały zmieniającejuchwałę nr XXV/155/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

10.Informacja o pracy Zarządu.

11.Interpelacje i wnioski radnych.

12.Zakończenie obrad.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 610
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2009-01-14 12:27:11
Czas publikacji: 2018-04-09 14:47:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak