Środki PFRON 

 

 

 W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie realizuje zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, należące do kompetencji samorządu powiatowego. Środki finansowe na realizację zadań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są przyznawane wg algorytmu na początku każdego roku kalendarzowego.  

W ramach rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne mogą uzyskać dofinansowanie do:

 • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności, możliwe jest również uzyskanie dofinansowania dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że lekarz uzna taką konieczność; osoba niepełnosprawna może skorzystać z dofinansowania do pobytu na 14-dniowym turnusie raz w roku;
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania zwrotu do 150% sumy: kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. W celu uzyskania refundacji należy udać się do lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, które potem trzeba zarejestrować w NFZ w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8,                            a następnie w punkcie, który ma podpisaną umowę z NFZ wykupić dany sprzęt.                 Po dokonaniu zakupu należy przedłożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie        w Żyrardowie: dokument potwierdzający zakup, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego oraz oświadczenie o dochodach;
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – wymagane jest zaświadczenie od lekarza                 o potrzebie korzystania z danego sprzętu przez osobę niepełnosprawną oraz kosztorys, bądź faktura pro-forma określające cenę sprzętu rehabilitacyjnego, wniosek na ustalonym formularzu i kserokopia orzeczenia; realizację zadania poprzedza zawarcie umowy między osobą niepełnosprawną - Wnioskodawcą a Starostą Powiatu Żyrardowskiego. Dofinansowanie może wynosić do 60% ceny sprzętu, przy 40% udziale środków własnych;
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
  w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej
  – osoba składa wniosek z uwzględnieniem rodzaju likwidowanych barier oraz komplet wymaganych dokumentów m.in. kosztorys planowanych prac lub fakturę pro-forma w przypadku zakupu konkretnego sprzętu w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się                        i technicznych; realizację zadania poprzedza zawarcie umowy pomiędzy osobą niepełnosprawną – Wnioskodawcą a Starostą Powiatu Żyrardowskiego; dofinansowanie wynosi do 80% kosztów całego przedsięwzięcia, wymagany jest 20% udział ze środków własnych składającego wniosek.

Wnioski dotyczące wyżej wymienionych zadań można składać na bieżąco w ciągu całego roku kalendarzowego.

Również osoby prawne lub organizacje pozarządowe, które zajmują się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych od co najmniej 2 lat mogą wnioskować o dofinansowanie:

 • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – brane są pod uwagę przede wszystkim imprezy o charakterze integracyjnym; należy dostarczyć: statut jednostki organizacyjnej, decyzję nadania numeru NIP, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, udokumentowaną informację    o innych źródłach finansowania zadania oraz regulamin organizacyjny dotyczący wnioskowanego zadania wraz z kosztorysem; dofinansowanie wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, wymagane jest poniesienie 40% kosztów ze środków własnych. Wnioski dotyczące tego zadania można składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

            W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie realizuje także zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Formy wsparcia przewidziane w wyżej wymienionym programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych i dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
 6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

            Treść pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dostępna jest na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje o warunkach, jakie trzeba spełniać, wymaganych dokumentach, sposobach realizacji poszczególnych zadań oraz formularze wniosków można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie,
ul. Bohaterów Warszawy 4, pokój nr 4, tel. 46 854-20-83.

 

 

POTRZEBNE FORMULARZE:

 

 

 

 

Załączniki

WNIOSEK_B._W_KOMUNIKOWANIU_SIE.pdf

Data: 2015-08-18 14:50:05 Rozmiar: 68.99k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK_TURNUS_REHABILITACYJNY.pdf

Data: 2015-08-18 14:50:05 Rozmiar: 58.24k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK_B._TECHNICZNE.pdf

Data: 2015-08-18 14:50:05 Rozmiar: 68.67k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK_SPRZET_REHABILITACYJNY.pdf

Data: 2015-08-18 14:50:05 Rozmiar: 99.42k Format: .pdf Pobierz

UPOWAZNIENIE.pdf

Data: 2015-08-18 14:50:05 Rozmiar: 22.81k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK_NA_DOFINANSOWANIE_ORGANIZACJI_SPORTU__REKREACJI__KULTURY_I_TURYSTYKI.pdf

Data: 2015-08-18 14:50:05 Rozmiar: 58.7k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK_SRODKI_POMOCNICZE_I_ORTOPEDYCZNE.pdf

Data: 2015-08-18 14:50:05 Rozmiar: 48.42k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK_B._ARCHITEKTONICZNE.pdf

Data: 2015-08-18 14:50:05 Rozmiar: 72.43k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1789
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2008-12-19 14:04:06
Czas publikacji: 2017-05-29 13:14:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak